Algemene voorwaarden

 

 

1)     Algemeen

a)       Deze voorwaarden worden door het geven van een opdracht aan Alernus of door het aanvaarden van een offerte van Alernus beschouwd als door de klant aanvaard. Deze voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Alernus, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. 

b)       Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2)     Aanbiedingen, offertes en orderbevestiging

a)       Alle aanbiedingen en offertes van Alernus zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 14 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

b)      De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 14 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Alernus. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

3)     Uitvoering overeenkomst

a)       Alernus zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Alernus het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

b)      Tussentijdse resultaten worden door Alernus op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

c)       Alernus plaats websites op een server die gehost wordt door derden. Bijgevolg zijn Alernus en de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden van dit hostingbedrijf. Alernus is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van het hostingbedrijf in kwestie. Bij niet naleven van deze voorwaarden kan een website door Alernus en zonder toestemming van wie dan ook offline gehaald worden. Eventuele kosten verbonden aan deze overtreding en/of het offline halen worden doorgerekend naar de opdrachtgever.

d)      De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Alernus  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Alernus worden verstrekt, heeft Alernus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

e)      Alernus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Alernus is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4)     Annulatie

a)       De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Alernus haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 150 EUR.

5)     Levering

a)       De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Alernus niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

 

6)     Prijzen

a)       Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

b)      Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken, zullen resulteren in extra werk, waarvoor Alernus naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

7)     Hosting

a)        Een overeenkomst voor hosting van de ontwikkelde website, zal extern plaats vinden bij een hostingbedrijf. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal 1 maand voor het einde van de contractperiode te geschieden, aan Alernus via aangetekend brief of 2 maand voor het einde van de contractperiode per email waarop akkoord verkregen door antwoord van Alernus. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor de volgende kalenderperiode verschuldigd zijn aan Alernus.

b)      Alernus is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d. 

c)        Het is opdrachtgever niet toegestaan de website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor: 

                     I.            handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nettiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;

                   II.            het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming); 

                 III.            het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

                IV.            het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen; 
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

                  V.            het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel.

                VI.            het verspreiden van computervirussen.  

d)      Het is opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde website te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.

e)      Alernus verleent enkel ondersteuning voor websites die bij Alernus gehost. Deze ondersteuning is beperkt tot fair gebruik. In geval van twijfel zal drie uur ondersteuning in een gegeven maand gelden als limiet voor fair gebruik.

8)     Risico

a)       Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Alernus bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

9)     Betaling

a)       Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Alernus en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Alernus volgens afspraak te honoreren.

b)      Na afronding van de opdracht zal Alernus een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met een eventueel eerder voldane vooruitbetaling. De opdrachtgever dient binnen de 21 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.

c)       Indien de opdrachtgever een overeenkomst met Alernus aangaat waarin Alernus zich verbindt tot webhosting, licentie en/of periodieke webdienst dient de opdrachtgever voorafgaand aan de ten uitvoer legging, het in de offerte overeengekomen bedrag, te voldoen aan Alernus. Hierbij dient opdrachtgever 12 maanden vooruit betalen.

d)      Indien Alernus een andere betalingstermijn overeenkomt, zal deze betalingstermijn bindende gelding hebben, ongeacht wat is bepaald in deze algemene voorwaarden.

e)      Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Alernus een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. € 7,00 excl. btw, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt deze zaak doorgegeven en is de klant aan Alernus een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar. Alle kosten hieruit vloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever. In geval van een website wordt deze na 14 dagen offline gehaald. Kosten voor het nadien eventueel terug online brengen van de website zijn volledig voor de opdrachtgever.

f)        Alernus behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

10) Aansprakelijkheid

a)       Alernus verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Alernus zijn middelenverbintenissen. Alernus is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

b)      Alernus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Alernus zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, verlies van data, verlies van reputatie, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Alernus of een aangestelde.

c)       De aansprakelijkheid van Alernus met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Alernus. De totale aansprakelijkheid van Alernus, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Alernus werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

d)      De klant is aansprakelijk voor schending van auteursrechten van inhoud die hij aanlevert en Alernus op de website plaatst. Alernus is niet aansprakelijk voor schade die volgt uit interventies van Alernus in het systeem van de klant en voor het disfunctioneren van websites, email-accounts en andere systemen door Alernus verschaft.

e)      Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Alernus het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

f)        Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Alernus geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

g)       De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

11) Aansprakelijkheid software

a)       Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,...) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,...), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma's en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

12)  Klachten

a)       Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Alernus te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

13)  Intellectuele eigendomsrechten

a)       Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computer- programma's en halfgeleiders.

b)      Al het door Alernus vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Alernus niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. In dit materiaal zit ook de programmeercode vervat van alle door Alernus ontworpen websites of toepassingen.

c)       Het eigendom van de door Alernus verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Alernus, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Alernus hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Alernus gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

d)      Alernus behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14) Wijziging van de algemene voorwaarden

a)       Alernus bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal deze publiek kenbaar en beschikbaar maken via www.alernus.com, minstens 30 dagen voor de nieuwe regels van kracht worden.